HİZMET VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

HİZMET VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR VE TANIMLAR
İş bu sözleşme …/…/…… tarihinde ticari merkezi 10044 sok no 15 AOSB Çiğli – İzmir adresinde mukim VERİYAZ YAZILIM  TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; (VERİYAZ olarak anılacaktır) ile …………………………………… Adresinde mukim ……………………………………(MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin ihtiyaç duyduğu yazılımlarının VERİYAZ tarafından hazırlaması hizmetini kapsamaktadır. Projenin amacı, madde 10’da ve fiyat teklifinde ise yapılacak işler detaylı olarak belirtilmelidir.

MADDE 3: MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Müşteri kendisine sunulacak hizmet karşılığında fiyat teklifinde kabul edeceği ücretleri ödemekle yükümlüdür. Kabul edilecek fiyat teklifi sözleşmeye ek olarak ilave edilecektir.

3.2. MÜŞTERİ,mobil akıllı telefon, masa üstü ve web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (sunucu / hosting) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. Müşteri sunucu barındırma hizmetini ve alan adı tescilini VERİYAZ’den talep ederse o yılın ücret tablosu üzerinden hesaplanacak ve ek ücret sözleşme bedeline yansıtılacaktır.

3.3. Yazılım süresi boyunca VERİYAZ’in talep ettiği proje ile ilgili bilgi,evrak ve yazılı dokümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmelidir. Müşterinin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı VERİYAZ sorumlu tutulamaz.

3.4. MÜŞTERİ, VERİYAZ tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının VERİYAZ ‘e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.5. MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, VERİYAZ’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

MADDE 4: VERİYAZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Müşteri’nin ihtiyaç duyduğu yazılımları hazırlamakla yükümlüdür.

4.2. Müşteri’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılım hatalarını ve sorunları en kısa süre içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. 

4.3. Müşteri tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve kod değişikliği gerektiren düzeltmeler, sayfa eklemeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4. Müşteri tarafından iş süreçlerini yazılımsal olarak entegre etmekle yükümlü olup, istenilen işleyişin yerine getirmesiyle yükümlüdür.

MADDE 5: GİZLİLİK VE GÜVENLİK
Hem VERİYAZ hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü şahıslarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

5.1. VERİYAZ, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veri tabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile yazılım içeriğine ve veri tabanına kayıtlı bilgileri ve özel bilgileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.

5.2. MÜŞTERİ, kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan VERİYAZ mesul değildir.

MADDE 6: ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

MADDE 7: TEBLİGATLAR
İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgâh olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 8: GARANTİ
Yazılımın, istenilen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testleri tamamlandıktan sonra çalışır durumda teslim edilecektir.

MADDE 9: İŞİN TAMAMLANMASI & İPTALİ
Sistemin hazırlanması Müşteri haricinde bir sebepten dolayı iş tamamlanmayacak ise VERİYAZ aldığı tüm ücretleri iade etmek zorundadır.

MÜŞTERİ projeyi yapmaktan vazgeçmesi durumunda yapmış olduğu ödeme ve ücretler VERİYAZ tarafından geri iade edilmeyecektir.

MADDE 10: PROJE AMACI
……(Müşteri istek ve talepleri doğrultusunda belirlenerek bu kısma detaylı olarak yazılacaktır)…….

MADDE 11: PROJE YAPIŞ ŞEKLİ ve SÜRECİ
VERİYAZ müşteriye sağlayacağı internet adresi aracılığıyla müşterinin yazılım yapım aşamasını ve yapılan çalışmayı takip edebilmesini sağlayacaktır.

MADDE 12: YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 12 (on iki) maddeden oluşan işbu sözleşme …/…/…… tarihinde 2 (İki) nüsha ve fiyat teklifi ek olarak düzenlenmiş olup, okunmuş ve altına imza alınmıştır.

Sözleşme Eki:

MÜŞTERİ tarafından onaylanan fiyat teklifi ektedir.

                                                                                                                             VERİYAZ                    MÜŞTERİ 

YÜKSEK TRAFIKLI BULUT YAZILIM ÇÖZÜMLERI

Bulut teknolojilerinin gücünü iş dünyasına taşıyoruz. İhtiyacınıza özel bulut yazılım çözümleri geliştiriyoruz.İşlerinizi daha verimli, hızlı ve güvenli bir şekilde yönetilmesine yardımcı oluyoruz.
Yüksek trafikli projelerden büyük ölçekli kurumsal uygulamalara kadar geniş bir yelpazede deneyime sahibiz. Müşteri memnuniyetini odak noktamız haline getiriyor ve teknolojiyle işlerini daha iyi yapmalarına yardımcı oluyoruz. Bizimle işbirliği yaparak, işinizi bulutun gücüyle bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

BİZE ULAŞIN
Sosyal Medya

COPYRIGHT © Veriyaz